تبیین صورت جریان وجوه نقد در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

10.22059/acctgrev.2022.90706

چکیده

هدف: صورت جریان وجه نقد، از جمله صورت‌های مالی است که به تصمیم‌گیری در خصوص انعطاف‌پذیری مالی سازمان‌ها کمک شایانی می‌کند. در استاندارد حسابداری شماره 1 بخش عمومی، ارائه این صورت مالی اختیاری شده است؛ اما استانداردی در خصوص نحوه ارائه این گزارش مالی ارائه نشده است. با توجه به تنوع استفاده‌کنندگان از گزارش مالی صورت‌های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان و تمایز این نیازها با بخش خصوصی، پژوهش حاضر به‌دنبال تدوین مدل مناسبی برای صورت جریان وجوه نقد واحدهای گزارشگر بخش عمومی بوده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. بر اساس مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی، مدل‌های مختلف پرسش‌نامه مربوط تدوین و بین ذی‌حسابان و معاونان ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه توزیع، جمع‌آوری و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تعمیم سه بخش فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی، به‌طور معناداری تأیید شد و با آزمون سایر گویه‌های پرسش‌نامه، معناداری وجود آن‌ها در ساختار داخلی طبقات تعیین شد.
نتیجه‌گیری: کلیات طبقات صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی، به بخش عمومی نیز تعمیم‌پذیر است؛ اما در جزئیات و ساختار هر طبقه با توجه به نتایج آزمون گویه‌ها، ساختار داخلی طبقه‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the cash flow statement in public sector reporting units.

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Jabary 1
  • Abbasali Pouraghan 2
1 P.H.D Student Of Accounting Course , Department Of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Professor,, Faculty Member, Department Of Accounting,Qaemshehr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran