تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به‎منظور اجرای این پژوهش 123 شرکت برای دورۀ زمانی 1393- 1388 انتخاب شد. برای سنجش عدم انتشار اخبار بد از سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و به‎منظور بررسی سقوط قیمت سهام از مدل چن، هانگ و استین (2001) بهره برده شده است. همچنین برای‎ تجزیه ‎و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنا‌داری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد. همچنین زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران زیاد است، تأثیر منفی پرداخت سود سهام بر خطر سقوط قیمت سهام تشدید می‌شود. نتیجۀ دیگر اینکه عدم انتشار اخبار بد تأثیر مثبت و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد و این تأثیر در شرکت‌‌هایی که عدم تقارن اطلاعاتی زیادی دارند، شدیدتر است. بنابراین انباشت اخبار بد، بازده منفی و شدیدتر سهام را به شکل سقوط قیمت سهام در پی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Dividend Payments and Bad News Hoarding on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Younes Badavar Nahandi 1
  • Vahid Taghizadeh Khanqh 2
1 Associate Prof., Dep. of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. Candidate in Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of dividend payments and bad news hoarding on stock price crash risk with an emphasis on information asymmetry. In this regard, 123 companies were selected for the period of 2009-2014. Over investment is used to calculate bad news hoarding index. Also, Hong and Stein (2001) model is used to measure stock price crash risk. Panel data method is used to hypotheses test. The findings show that the dividend payment has a negative and significant effect on stock price crash risk. Also, the negative impact of dividend payments is intensified on stock price crash risk when the information asymmetry between managers and shareholders is high. The results show that bad news hoarding has a negative and significant effect on stock price crash risk and this impact is intense in companies with high information asymmetry. Thus, bad news hoarding followed negative stock returns in the form of stock price crash risk

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad news hoarding
  • Dividends payment
  • Information Asymmetry
  • Stock price Crash Risk
بادآور نهندی، ی.؛ تقی‌زاده خانقاه، و. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20 (2)، 118-99.
تقی‌زاده خانقاه، و.؛ زینالی، م. (1394). نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکنندۀ تقسیم سود بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در مراحل چرخۀ عمر، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (3)، 182-161.
تنانی، م.؛ صدیقی، ع.؛ امیری، ع. (1394). بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (4)، 20-1.
فولاد، ف.؛ یعقوب‎نژاد، ا.؛ تالانه، ع. (1391). محافظه‌کاری و کاهش خطر سقوط قیمت سهم، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3)، 118-99.
فروغی، د.؛ امیری، ﻫ.؛ میرزایی، م. (1391). تأثیر شفاف‎نبودن اطلاعات مالی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (4)، 40-15.
قائمی، م. ح.؛ تقی‌زاده، م.. (1395). بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 252- 235.
مشکی، م.؛ فتاحی، ر. (1390). تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، 4 (16)، 136-119.
Allen, D.E., Rachim, V.S. (1996). Dividend policy and stock price volatility: Australian evidence. Applied Financial Economics, 6 (2), 175-188.
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanqah, V. (2012). The relationship between audit quality and investment efficiency. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (2), 19-42. (in Persian)
Ball, R. (2009). Market and political/regulatory perspectives on the recent accounting scandals, Journal of Accounting Research, 47 (2), 277-323.
Benmelech, E., Kandel, E. & Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis) incentives. Quarterly Journal of Economics, 125 (4), 1769-1820.
Bleck, A. & Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45 (2), 229-256.
Caskey, J. & Hanlon, M. (2013). Dividend policy at firms accused of accounting fraud. Contemporary Accounting Research, 30 (2): 818-850.
Chen, J., Hong, H. & Stein, J.C. (2001). Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of Financial Economics, 61 (3), 345-381.
Chen, F., Hope, O-K., Li, Q., Wang, X. (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86 (4), 1255-1288.
Easterbrook, F.H. (1984). Two agency-cost explanations of dividends. American Economic Review, 74 (4), 650-659.
Farzane, F., Yaghoobnezahd, A. & Talaneh, A. (2012). Conservatism and stock price crash risk, The Iranian Accounting and Auditing Review,19 (3): 99-118. (in Persian)
Foroghi, D., Amiri, H. & Mirzae, M. (2012). The impact of Opacity in financial reporting on the future stock price crash risk of listed companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Financial Accounting Research, 3 (4), 15-40. (in Persian)
Ghaemi, M., H. & Taghizadeh, M. (2016). Studying the effect of information risk and transaction costs on stock market reaction to earnings news, The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (2), 213-234. (in Persian)
Graham, J., Harvey, C. & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3), 3-73.
Habib, A. (2014). Managerial Ability, Investment Efficiency and Stock Price Crash Risk, Massey University - School of Accountancy, available in: www.ssrn.com.
Hutton, A.P., Marcus, A.J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94 (1), 67-86.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Jin, L. & Myers, S.C. (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79 (2), 257-292.
Kim, J.B., Luo, L. & Xei, H. (2016). Dividend Payments and Stock Price Crash Risk, available in: www.ssrn.com.
Kim, J.-B., Li, Y., Zhang, L. (2011a). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100 (3), 639-662.
Kim, J.-B., Li, Y. & Zhang, L. (2011b). CFOs versus CEOs: equity incentives and crashes. Journal of Financial Economics, 101 (3), 713-730.
Kim, J.-B. & Zhang, L. (2015). Accounting conservatism and stock price crash risk: firm-level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412–441.
Kim, J.B. & Zhang, L. (2016). CEO Overconfidence and Stock Price Crash Risk, Contemporary Accounting Research, 33(4), 1720-1749.
Kothari, S.P., Shu, S. & Wysocki, P.D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47 (1), 241-276.
Lawson, B.P. & Wang, D. (2015). The earnings quality information content of dividend policies and audit pricing. Contemporary Accounting Research, 33(4), 1685-1719.
Lehn, K. & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholder gains in going private transactions. Journal of Finance, 44 (3), 771-787.
Lintener, J. (1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earning, and taxes. American Economic Review, 46 (2), 97-133.
Moshki, M. & Fattahi, R. (2012). The Effect of accounting conservatism on the reduce of stock price crash risk. Quarterly Journal of Securities Exchange, 4 (16), 119-136. (in Persian)
Skinner, D. & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, 16 (1), 1-28.
Taghizadeh Khanqah, V. & Zeynali, M. (2015). The role of financial reporting quality in mitigating the constraining effect of dividend on firms' investment in life cycle stages. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22 (2), 161-182. (in Persian)
Tanani, M., Sedighi, A. & Amiri, A. (2016). The Role some of Corporate Governance Mechanisms in Reducing the Risk of Share Price crash in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Asset Management and Financial,11 (4), 31-50. (in Persian)