تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

موضوع پژوهش پیش رو ارائۀ مدلی مناسب برای گزارشگری آثار تورم در ایران است. در این پژوهش به‎کمک مصاحبه و بر اساس تحلیل تم برآمده از گفت‎وگو با متخصصان، مدلی برای گزارشگری آثار تورم در ایران پیشنهاد شده است. میزان مقبولیت مدل کیفی به‎دست‎آمده با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. پرسشنامۀ مذکور به لحاظ هر دو ویژگی قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. نتایج به‎دست‎آمده بیانگر تأیید تمام اجزای اصلی مدل کیفی تدوین‎شده است. در این مدل تعدیل با شاخص عمومی تورم مبنای مناسبی برای ارزشیابی مد نظر قرار گرفت و برای نگهداشت سرمایه نیز تعدیل سرمایه با شاخص اشاره‎شده مبنای مناسبی به نظر رسید. همچنین دو پیشنهاد پژوهشگر مبنی بر محاسبه و افشای سود حاصل از بدهی‎های بلندمدت و همچنین گزارش ارزش جاری زمین و ساختمان‎ها به تأیید رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Inflation Accounting in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • Kamran Tajik 2
1 Associate Prof., Accounting Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is about presenting a suitable model for reporting inflation accounting in Iran. The main method of the researchis  interviews with experts. In order to find the model, thematic analysis has been used. The acceptability of the model has been tested using a questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire both have been vindicated. The results of the questionnaire are confirming of all the main aspects of the presented model. In the model, valuation basis and capital maintenance basis are both inflation adjusted based on a general price level index. The researcher’s two proposals concerning gain on borrowing and reporting the current value of land and buildings. Both of them have been confirmed too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital maintenance
  • Inflation accounting
  • Valuation
Azkia, M. & Darban Astaneh, A. (2003). Applied Research Methods. Vol 1. Tehran: Keyhan Publication. (in Persian)
Braun, V. & Clark, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101.
Dastgir, M. & Omid Ali, M. (2004). Examining the Obstacles for Using Inflation Accounting in Iran. The Iranian Accounting and Auditing Review, 11(1): 45-62. (in Persian)
Godfrey, J., Hodgson, A., Holmes, S. & Tarca, A. (2009). Accounting Theory. 6th ed. USA: John Wiley.
Hafeznia, M. (2006). An Introduction to Research Methods in Humanities. Tehran: SAMT. (in Persian)
Hariri, N. (2006). Principles and Methods of Qualitative Research. Tehran: Azad University Publication. (in Persian)
Houshangi. R. (2012). The Value Relevance of Inflation-adjusted Accounting Information in Iran. Unpublished master's thesis, University of Tehran, Tehran, Iran. (in Persian)
Kirkulack, B. & Balsari, C. K. (2009). Value Relevance of Inflation-Adjusted Equity and Income. The International Journal of Accounting, 44(4): 363-377.
Lewis, R. & Pendrill, D. (2004). Advanced Financial Accounting. 7th ed. England: Prentice Hall.
Nikbakht, M. & Tanani, M. (2007). Examining the Relationship between Inflation-adjusted Profitability Ratios and the Return in Oil Refining and Petrochemical Stocks in TSE. Journal of Humanities and Social Sciences, 7 (24): 127-142. (in Persian)
Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. (2009). Financial Accounting Theory and Analysis.  9th ed. USA: John Wiley.
Short, D. (1978). The Impact of Price-level Adjustment in the Context of Risk Assessment. Journal of Accounting Research, 16: 259-272.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research. by Afshar, H. Tehran: Nashreney Publication. (in Persian)
Tweedie, D. & Whittington, G. (1984). The Debate on Inflation Accounting. USA: Cambridge University Press.
Whittington, G. (1983). Inflation Accounting, an Introduction to the Debate. USA: Cambridge University Press.
Wolk, H.; Dodd, J. L. & Tearney, M. G. (2004).Accounting Theory.6th ed. Thomson South-Western.
Wolk, H., Dodd, J. L. &  Rozycki, J. J. (2008). Accounting Theory. 7th ed. USA: Sage Publications.