بررسی رابطه میزان سهام شناورآزاد با نرخ بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری خود می‌باشند و در نتیجه به دنبال اطلاعاتی هستند که می‌تواند بر بازدهی سرمایه‌گذاری آنها موثر باشد. هدف اصلی از این مقاله بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نرخ بازده سهام آنها می‌باشد. در راستای این هدف تعداد 55 شرکت واجد شرایط تحقیق برای هشت دوره 3 ماهه از ابتدای تیرماه 83 الی تیرماه 85 انتخاب گردید. در این تحقیق سهام شناور آزاد به‌عنوان متغیر مستقل ونرخ بازده به‌عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون ساده و آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شد. معنی‌دار بودن ضریب متغیر مستقل با استفاده از آماره t صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که در سطح کلی بین میزان سهام شناور و نرخ بازده رابطه معناداری وجود دارد واین در حالی است که این رابطه در سطوح مختلف از سهام شناور متفاوت بوده و لیکن در صنایع مختلف رابطه معناداری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relevance of Free Float of the Companies in Tehran Stock Exchange with their Rate of Return

چکیده [English]

The primary purpose of this study is to investigate the relevance of free float of the accepted companies in Tehran stock exchange with their rate of return.
The data utilized in this research are based upon data of 55 companies between 2004 to 2006 years .In this research, we used of free float as independent variable and the stock returns as dependent variable.
For the test & the research hypotheses, T-statistic and linear regression is used. The findings of this study indicate that this is a significant relationship between free float stocks and stock returns. This relationship varies for different level of free floats and among different industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free float
  • rate of return
  • Stock exchange