کاربرد نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار خارجی

نویسنده

چکیده

تجزیه و تحلیل مالی امروزه ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکتهاست. این نسبتها توسط سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و شرکتهای مشاوره مدیریت در تعیین ارزش اوراق بهادار بکار برده می شود. گرچه این نسبتها ممکن است برای اندازه گیری کارایی، ریسک، و سودآوری شرکتها مفید باشد اما نمی توان از آنها با مفاهیم واحدی در تمام کشورها استفاده نمود، به عبارت دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد. اختلاف در کاربرد نسبتهای مالی در کشورهای گوناگون بیشتر ناشی از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های مختلف حسابداری و گوناگونی ساختار تأمین منابع مالی شرکتهاست، گرچه اصول اساسی حسابداری در تمام کشورها مشابه است ولی سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر فرق می کند، همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوتهای دارد.
در این مقاله سعی شده است که کاربرد نسبتهای مالی توسط سرمایه گذار بالقوه خارجی (مثلاً امریکایی) در کشورهای انگلستان، سوئد، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها با توجه به اختلاف در قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های متفاوت حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها، بدهیها، ارزش حقوق صاحبان سهام، سود و تهیه صورتهای مالی تلفیقی و همچنین اختلاف در ساختار تأمین منابع مالی و عوامل نهادی و فرهنگی و محیطی تأثیرگذار بر نسبتهای مالی، انجام شده است.
در این مقاله مدل GAAP امریکا بعنوان معیاری برای مقایسه و تجزیه و تحلی صورتهای مالی شرکتهای خارجی در نظر گرفته شده است، چون امریکا در حال حاضر یکی از منابع اصلی تأمین مالی برای شرکتهای خارجی بشمار می رود.
این مقاله از دیدگاه یک سرمایه گذار بالقوه خارجی که می خواهد ریسک خود را از طریق خرید سهام شرکتهای خارجی در بازار داخلی کم نموده یا به عبارت دیگر بازده خود را زیاد کند، ارائه می گردد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Financial Ratio Analysis nowadays is a useful instrument for the evaluation of financial action, credit analysis and recurities
pricing determination of corporation. These ratios are being used by investors, creditors and consulting companies. Although these
ratios might be useful for the measurement of efficiency, risk and profitability of companies, they can't be used with unifunctionality in all the countries. In another word in different countries these
function might differ. The differences mainly originate from the differences of their legal system, rules and permissibility of accountant to choose different methods of accounting and
defferent structurs of financial resources available for investment.
Although the Fundamental basics of accounting in different countries are the same, their accounting system differs on the
industrial accounting system different industries differ widely.


The application of Financial Ration of Potential foreign investors (e. q. us) in countries such as Britain, Sweden, Japan,
Germany, France, Italy and Iran has been analysed in this article. The differences of legal systems, and the degree of freedom for
accountants for the purpose of measuring assets, liabilities, the value of the shareholders equity, dividends, consolidated finanicial
statement and the differences in structure of financial resources and effective institutional, cultural and environmental factors have
been scrutinzed in this article. The GAAP model of U. S has been taken as standard for all the relevant analysis.
This article has been offered for the perspective of a potential foreign investors which wants to reduce the risk of his company by buying the shares of a foreign stock.