بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیر عادی انباشته سهام در شرکت هایی است که سود نقدی آن ها افزایش (کاهش) داشته است. کیفیت سود بر مبنای پایداری سود. قابلیت پیش بینی سود و رابطه سود و جریان نقدی عملیاتی اندازه گیری شده است. پس از کنترل محیط اطلاعاتی. مجموعه فرصت های سرمایه گذاری. طرز برخورد دریافت کنندگان سود نقدی و ریسک عملیاتی شرکت. یافته ها نشان می دهد : 1- بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است. 2- بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر رابطه سود و جریان نقدی عملیاتی. واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت است. 3- بازده غیر عادی انباشته سهام با افزایش (کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش (کاهش) می یابد. یعنی واکنش بازار به تغییرات سود نقدی و تغییرات سود غیر منتظره مثبت و از نظر آماری معنی دار است. بنابراین ترتیب می توان گفت. سود نقدی. اطلاعاتی درباره ارزش شرکت فراهم می کند. تغییر قیمت سهام بر اثر تغییر سود حسابداری معیار قابل مشاهده ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران است که تحت تاثیر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری تغییر یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This paper investigates the relation between earning quality and off-type dividend yields in those firms whose dividend has either increased or decreased. Earning quality has been measured based on: earnings predictability, earnings persistence and the relation between future operating cash flows and aggregate earnings or earnings components. Having controlled our information background, investment opportunities, manners of dividend receivers and also firms operating risk the results show that relation between earnings quality and market reactions is not statistically significant. A stock price reaction to dividend changes and unexpected earnings is positive and statistically meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend changes
  • Earnings Quality
  • Market reactions
  • Off-Type Dividend Yields
  • Unexpected Earnings