کلیدواژه‌ها = خطای برآوردی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

ایرج نوروش؛ امین ناظمی؛ مهدی حیدری