نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 457-478

وجیهه بذرافشان؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی صالحی