نویسنده = نرگس سرلک
بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 193-212

10.22059/acctgrev.2016.58469

نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد