نویسنده = ���������� ����������������
پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا

دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 213-241

10.22059/acctgrev.2021.329236.1008590

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی