نویسنده = �������������� ������
بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

دوره 12، شماره 3، آذر 1384

رضا تهرانی؛ محمود قاضی طبا طبائی؛ سید احمد خلیفه سلطان