نویسنده = حسن کوچکی
تعداد مقالات: 1
1. گمانهایی پیرامون نمایش سود

دوره 4، شماره 2، زمستان 1374

دکتر محمدعلی آقایی؛ حسن کوچکی