نویسنده = اسفندیار ملکیان کله بستی
تعداد مقالات: 1
1. دفاع از حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1373

اسفندیار ملکیان کله بستی