نمایه کلیدواژه ها

ا

ب

 • بودجه بندی بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • بودجه بندی سرمایه ای بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

ت

 • تجزیه و تحلیل نسبت ها بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • تعیین ساختار سرمایه بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • تعیین سیاست های تقسیم سود بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • تئوری مجموعه های فازی مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری [دوره 8، شماره 1، 1378]

ح

خ

 • خالص ارزش فعلی بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

د

 • دوره بازیافت سرمایه بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

ز

 • زیرساخت حسابداری به سوی آینده ای برای زیرساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 2، 1378]

ش

 • شاخص سودآوری بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

ص

 • صورت های مالی بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی [دوره 8، شماره 1، 1378]

گ

 • گزارشگری مالی بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی [دوره 8، شماره 1، 1378]

م

 • مبانی نظری حسابداری بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی [دوره 8، شماره 1، 1378]
 • مدیریت بدهی های جاری بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • مدیریت دارایی های جاری بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
 • مشکل ابهام مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری [دوره 8، شماره 1، 1378]
 • مشکل عدم صراحت مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری [دوره 8، شماره 1، 1378]
 • منطق فازی مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری [دوره 8، شماره 1، 1378]
 • موضوعات رفتاری در حسابداری آینده حسابداری مدیریت [دوره 8، شماره 2، 1378]

ن

 • نرخ بازده داخلی بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]