دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، 1398 
3. گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار

صفحه 517-543

10.22059/acctgrev.2020.268154.1008027

المیرا صهبای قرقی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ امیرمحمد فکور ثقیه


5. لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

صفحه 570-594

10.22059/acctgrev.2020.278084.1008146

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی