دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، 1397 
1. عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی

صفحه 311-326

ابوذر اخروی جوقان؛ نظام الدین رحیمیان؛ مریم قره داغی