دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، 1395 
3. تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان

صفحه 155-172

رسول برادران حسن زاده؛ عسگر پاک مرام؛ قادر حسین بابایی؛ علی فریادی بناب


5. بررسی وضعیت ترجمۀ دانش حسابداری در ایران

صفحه 193-212

نرگس سرلک؛ مهدی محمدی؛ فاطمه گرامی راد