دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، 1394 
5. فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

صفحه 59-84

محمدرضا عباس زاده؛ رضا حصارزاده؛ مهدی جباری نوقابی؛ سولماز عارفی اصل