دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-126 
1. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد


4. بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

صفحه 57-72

ولی خدادادی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری