دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-144 (پاییز) 
2. مفاهیم شکل و محتوا و فاصله آنها درحسابداری

صفحه 27-46

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت‎الله طالب‎نیا؛ جمشید پیک فلک


4. تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر تجدید ارائۀ صورت های مالی

صفحه 85-100

محمدرضا عبدلی؛ علی فعال قیومی؛ ناصر پرتوی