دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-122