دوره و شماره: دوره 19، شماره 67، بهار 1391، صفحه 1-150 (فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی)