دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-136 (فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی)