دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 1906، تابستان 1387 (51)