دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 1725، تابستان 1386 (47) 
1. بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

شاپور محمدی؛ حسین عباسی نژاد؛ سید روح الله میر صانعی