دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 441، تابستان 1384 (40)