دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 1712، زمستان 1384 (42)