دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 433، تابستان 1383 (36)