دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 442، زمستان 1383 (38)