دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 438، پاییز 1383 (37)