نویسنده = دستگیر، دکتر محسن
تعداد مقالات: 3
2. بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

دکتر محسن دستگیر؛ محسن امیدعلی


3. بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1382

دکتر محسن دستگیر؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ عباس جدیدی