نویسنده = شیرزاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-38

احمد خدامی پور؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد