نویسنده = Ph.D.، Gilda M. Agacer,
تعداد مقالات: 1
1. -

دوره 7، شماره 2، زمستان 1377

Sia Nassiripour, Ph.D., CPA؛ Gilda M. Agacer, Ph.D.