نویسنده = گروسی، حبیب‌اله
تعداد مقالات: 1
1. پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود و پیش‌بینی سودآوری

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 81-94

جواد رضازاده؛ حبیب‌اله گروسی