نویسنده = شاهرخی، سیده سمانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقت پیش‌بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن

دوره 15، شماره 1، بهار 1387

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی