نویسنده = معینی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه ضریب P/Eو متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 14، شماره 1، تابستان 1386

محمد حسین قائمی؛ محمد علی معینی