کلیدواژه‌ها = مدیریت سود اقلام تعهدی
اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 21-38

10.22059/acctgrev.2014.36585

احمد خدامی پور؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد