نویسنده = �������������� �������� ����������
استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، دی 1383

دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی