نویسنده = ������������ �������� ������ �������� ������������
عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1383

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی


ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دوره 10، شماره 4، دی 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی


طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تیر 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی