نویسنده = کیانوش گنجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیشایندها و پسایندهای احساس تبعیض جنسیتی در حرفۀ حسابرسی

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 97-116

کاوه مهرانی؛ عباس نرگسیان؛ کیانوش گنجی