نویسنده = ������������ ������������
تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تیر 1393، صفحه 173-188

10.22059/acctgrev.2014.51723

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان