نویسنده = Adousi Adousi
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه توزیع وجه نقد ، اندازۀ شرکت و خطای پیش‎بینی جریان‎های نقدی آتی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-92

فرزین رضائی؛ رحیم قاسمی؛ الهه کارگر؛ حسین آدوسی