نویسنده = ����������������� �������������� ��������