نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش شرکت

دوره 15، شماره 3، آذر 1387

یحیی حساس یگانه؛ محمد مرادی؛ هدی اسکندر


توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1386

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان